Język a Kultura, 27, 2017, ss.284

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.1

Download articleDownload article

Co o obrazie świata mówi nam gramatyka?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.2

AbstractDownload articleDownload article

anthropocentrism, autostereotype, grammar, Sapir-Whorf hypothesis, lingual representation of the world

Początki kształtowania się reprezentacji społecznej zapożyczeń w sferze publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.3

AbstractDownload articleDownload article

social representations, borrowings

Perswazja w prozie Jana Kochanowskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.4

AbstractDownload articleDownload article

prose, persuasive language devices, text genres, syntax

Elementy sacrum w stylu prawno-urzędowym (na przykładzie dokumentów sejmików ziemskich doby średniopolskiej)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.5

AbstractDownload articleDownload article

sacrum, legal and official style, 16th–18th centuries, image of God

Dwa oświeceniowe wykłady geometrii — dyskursywny obraz świata

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.6

AbstractDownload articleDownload article

discourse, educational and scientific discourse, discursive worldview

Językowy obraz głosu w polszczyźnie — ujęcie diachroniczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.7

AbstractDownload articleDownload article

diachronic linguistic image of the world, diachrony, voice, voice production

Orient po polsku. Obraz orientu w polskiej leksykografii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.8

AbstractDownload articleDownload article

Orient, Orientalism, Polish language, lexicography

Geneza i ewolucja humoru

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.9

AbstractDownload articleDownload article

humor, laughter, evolution, language, evolution of humor, evolution of language, evolutionary adaptation

W nurcie tak zwanej nowej ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ewangelizacji w Biblii, Katechizmie Kościoła Katolickiego i tekstach współczesnych ewangelizatorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.10

AbstractDownload articleDownload article

cognitive semantics, linguistic image of the world, religious language, evangelization, pentecostalization

Totalitaryzm — doświadczenie i konceptualizacja językowa. Obraz pojęcia w języku polityki okresu drugiej wojny światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.11

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, war-time political discourse, language of political propaganda of the Second World War

Propaganda as a weapon and a tool of totalitarian power: The image of the concept in the common discourse of the war and occupation years (1939–1945)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.12

AbstractDownload articleDownload article

totalitarian discourse, war propaganda, common discourse of the war and occupation years (1939–1945)

Формирование и развитие концепта «молодежь» в истории русского и китайского языков

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.13

AbstractDownload articleDownload article

cognitive linguistics, concept, history of language, Russian language, Chinese language Język

Polska frazeologia potoczna w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.14

AbstractDownload articleDownload article

Old Believers, Russian dialect, phraseology, Polish colloquial language, phraseological calque

Kobieta w tradycyjnych przysłowiach i powiedzeniach angielskich i polskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.15

AbstractDownload articleDownload article

linguistic view of woman, connotative feature, proverb, linguistic stereotype

Językowy obraz Wilna w felietonach Czesława Jankowskiego Przechadzki po Wilnie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.16

AbstractDownload articleDownload article

the linguistic view, Czesław Jankowski, Vilnius, city, columns

Łaciński językowo-kulturowy obraz DOMU (wybrane aspekty)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.17

AbstractDownload articleDownload article

lingual and cultural image of the world, Roman home (domus romana), cognitive ethnolinguistics, ancient Rome

Indeks nazwisk

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout