Język a Kultura, 25, 2015, ss.340

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp

Download articleDownload article

Co możemy wyczytać ze struktury słowa? Poszukiwania przy okazji badań diachronicznych

AbstractDownload articleDownload article

etymology, historical morphology, change of meaning

Specyfika prasłowiańskiej konceptualizacji pojęcia ‘człowiek’ na tle europejskim

AbstractDownload articleDownload article

etymology, categorization, conceptualization, Slavic and Indo-European languages

O pochodzeniu słowiańskich i germańskich nazw pór dnia. ‘Dzień’, ‘noc’, ‘rano’, ‘wieczór’, ‘świt’ i ‘zmierzch’

AbstractDownload articleDownload article

temporal terms, times of the day, etymology, Proto-Germanic, Proto-Slavic

Słowotwórstwo a semantyka rozumienia w oglądzie historycznym — na przykładzie rekonstrukcji pojęcia PAŃSTWO

AbstractDownload articleDownload article

cognitivism, historical semantics, historical word-formation, state cognitivism, historical word-formation, state

Antroponimy jako komponenty związków frazeologicznych

AbstractDownload articleDownload article

anthroponym, phraseology, history, word formation, semantic motivation

O gwarowych apelatywach odantroponimicznych (na przykładzie leksemów związanych z imieniem Michał)

AbstractDownload articleDownload article

local dialect, vocabulary, appellativization

Interpretacja PTACTWA w czeskich i polskich związkach frazeologicznych z zakresu tradycji ludowej przepowiadania pogody i pór roku (z wykorzystaniem zwierzęcych//ptasich nazw)

AbstractDownload articleDownload article

paremiology and phraseology (proverbs, sayings and popular weather forecasts), translation of lexical units, linguistic view of the world in the Czech and Polish popular weather forecasts

Rola świata zwierząt w budowaniu językowego obrazu świata na przykładzie czasowników utworzonych od nazw zwierząt w języku niemieckim i polskim

AbstractDownload articleDownload article

linguistic image of the world, semantic derivation, verbs derived from names of animals

Funkcje formantów zdrabniających w nominacji części ciała

AbstractDownload articleDownload article

semantics, word formation, diminutive, nomination, names of body parts

Świat percepcji słuchowej w derywatach oddźwiękowych

AbstractDownload articleDownload article

sound names, auditory perception, word-formation, derivative, motivation, sound root

Dezintegracja w złożeniach jako wyraz interpretacji świata

AbstractDownload articleDownload article

word formation, composition, compound words, disintegration

DNA — księga życia. Jak metafora wpływa na znaczenie wyrazów?

AbstractDownload articleDownload article

semantics, metaphor, genetics, DNA

Kagrestkos i brzoskwiśnia. Wybrane problemy związane ze strukturą amalgamatów leksykalnych

AbstractDownload articleDownload article

neologism, lexical blend, conceptual blend, definition of lexical blends, typology of lexical blends

Struktura słowa jako figura

AbstractDownload articleDownload article

context, figure, leet speak, metaplasm, malapropism, rhetoric, word modification

Formalne i semantyczne aspekty eksperymentów graficznych ze strukturą wyrazu. Analiza na przykładzie tytułów prasowych

AbstractDownload articleDownload article

word structure, graphic experiment, iconicity, conceptual blend, newspaper headline

Podmiot doznający — experiencer w strukturach gramatycznych języka bułgarskiego na tle polszczyzny

AbstractDownload articleDownload article

Polish-Bulgarian contrastive analysis, experiencer, blends, profiling, trajector, landmark, prototypes theorie, conventional imagery, viewing metaphor

Powinowactwa obrazów DROGI w hebrajszczyźnie biblijnej i współczesnym języku polskim

AbstractDownload articleDownload article

the Bible, metaphysics of a road, prototypical meaning, derived meaning, source domain, conceptualization

Odwrócić się od czegoś, nawrócić się na coś... Rozszerzenia metaforyczne wybranych czasowników ruchu

AbstractDownload articleDownload article

cognitive linguistics, imaginary schemes, metaphoric transfer

Struktura morfologiczna słowa a jego funkcja interakcyjna

AbstractDownload articleDownload article

communicative grammar, language persuasion, interactive operators, speech acts

Rola składników niemieckich formacji słowotwórczych w konstruowaniu i interpretowaniu wiedzy o rzeczywistości pozajęzykowej

AbstractDownload articleDownload article

linguistic relativism, determinism, word formation

Słowotwórcze i składniowe sygnały tekstowej reinterpretacji świata

AbstractDownload articleDownload article

linguistic image of the world, linguistic worldview, meaning of the word, poetic text, grammatical category, semantic definition

Indeks nazwisk

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout