Dla autorów

1. Wszystkie artykuły publikowane w serii "Język a Kultura" są recenzowane.
2. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.
3. Do recenzji będą przyjmowane teksty, które spełniają następujące wymagania formalne:
a) zostały przygotowane w formacie dokumentów programu Word (lub jako format RTF),
b) ich maksymalna objętość to 25 tys. znaków ze spacjami dla artykułu i 12 tys. znaków ze spacjami dla recenzji.
Do tekstu należy dołączyć jego streszczenie w języku angielskim (do 1 tys. znaków ze spacjami) wraz z przetłumaczonym tytułem oraz słowami-kluczami.
Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie www.wuwr.com.pl w zakładce „Dla Autorów".
Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane Autorom z prośbą o dostosowanie ich do wymogów czasopisma.
4. Recenzje tekstów zostaną przesłane Autorom, którzy są zobowiązani do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.
5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych teksów.
6. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji serii jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie Język a Kultura  oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnienie jego egzemplarzy w internecie.
7. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
8. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma Język a Kultura.
9. Autorzy nie otrzymują honorarium za przesłane artykuły.
10. Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową lub pocztą tradycyjną na nośniku cyfrowym) prosimy nadsyłać na adres:
Prof. Anna Dąbrowska,
Instytut Filologii Polskiej UWr,
pl. Nakiera 15, 50-140 Wrocław (z dopiskiem „Język a Kultura")

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy